Veel gestelde vragen

1. N.I.E: NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE EXTRANJERO - (IDENTIFICATIENUMMER VOOR BUITENLANDERS

Waarom heb ik een NIE nodig?

Een NIE is een identificatienummer dat nodig is voor buitenlanders bij het uitvoeren van handelingen in Spanje, bijvoorbeeld: het openen van een bankrekening, het kopen van een voertuig, het verkrijgen van een sociaalfiscaal nummer, het uitvoeren van economische transacties, het doen van belastingaangifte, communicatie met de Belastingdienst, enz.

2. HUUR

Kan de huur worden aangepast?

Ja. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de eigenaar en de huurder aan het eind van ieder kalenderjaar onderhandelen over het huurcontract, waarbij het percentageverschil van de consumptieprijsindex (CPI) wordt toegepast op de overeenkomstige huurprijs.

 

Moet ik de toestemming van de verhuurder vragen om de woning aan te passen?

Ja, toestemming van de verhuurder is verplicht. Een huurder kan geen werk uitvoeren die de structuur of inrichting van de woning veranderd, zonder toestemming van de verhuurder.

Indien de eigenaar geen toestemming heeft verleend voor werkzaamheden die de huurder heeft uitgevoerd aan de woning, kan de eigenaar bij het beëindigen van het huurcontract verzoeken dat de huurder de woning in oorspronkelijke staat terugbrengt of ervoor kiezen dat de aangebrachte wijzigingen behouden blijven. In dat geval kan de huurder geen compensatie vorderen.Als werkzaamheden leiden tot een verslechtering van de stabiliteit van het gebouw, inrichting of de veiligheid van de woning, kan de verhuurder onmiddellijk eisen dat de woning wordt teruggebracht naar zijn vorige staat.

 

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de nodige onderhoudskosten op het gehuurde onroerend goed?

De eigenaar is verantwoordelijk voor alle reparaties die nodig zijn om de woning in een bewoonbare staat te houden (tenzij de schade aan de huurder kan worden toegerekend). Let op dat in dergelijke situaties de verhuurder de huur niet mag verhogen.

De huurder is verantwoordelijk voor de kosten van kleine reparaties aan het huis als gevolg van dagelijks gebruik en slijtage.

 

  

Ben ik verplicht een borg te betalen?

Ja. De betaling van een contante borg is verplicht wanneer een huurcontract wordt geformaliseerd. De borg is meestal gelijk aan een maand huur. De borgsom voor het huren van commerciële panden is meestal gelijk aan 2 maanden huur. De betrokken partijen in de huurovereenkomst kunnen akkoord gaan met aanvullende garanties samen met de borg.

3. VOLMACHT

Wie kan een volmacht verlenen?

Iedereen die meerderjarig is en aansprakelijk gesteld kan worden voor zijn of haar daden. Om een ​​volmacht te verlenen, moet u naar een notaris en een ID en/ of paspoort laten zien.

 

Hoeveel soorten volmachten zijn er?

Er zijn twee typen - algemeen en speciaal volmacht:

a. Algemene volmacht: De persoon die de volmacht geeft, machtigt de gevolmachtigde om namens hen op alle of op sommige gebieden te handelen. Over het algemeen moeten deze gebieden worden gespecificeerd in het volmacht contract.

De meest voorkomende zijn:

- Algemene volmacht: De gemachtigde krijgt uitgebreide bevoegdheden, inclusief voorziening voor alle activa, waaronder de aankoop en verkoop van onroerend goed en de hypotheek voor daarvan.

- Volmacht verleend voor rechtszaken: een advocaat is bevoegd om namens een andere persoon in een rechtszaak te verschijnen.

- Volmacht om activa te beheren: De gemachtigde beheert de activa van de vertegenwoordigde, maar sluit gewoonlijk zakelijke handelingen uit, zoals een verkoop-  of hypotheekaanvraag.

b. Speciaal Volmacht: De gevolmachtigde is gemachtigd om specifieke juridische taken uit te voeren en beperkt zich tot deze taken, bijvoorbeeld de verkoop van een woning, de aanvaarding van een erfdeel, het uitvoeren van een betaling, het in ontvangst nemen van een betaling etc. Het is natuurlijk mogelijk om meer dan één handeling in een enkele speciale volmacht op te nemen.

In werkelijkheid zijn er verschillende soorten volmachten. Er zijn echter situaties waarin een dergelijke vertegenwoordiging niet toegestaan ​​is, zoals het maken van een testament (uitzonderlijke gevallen zijn toegestaan ​​door sommige lokale wetgeving). Alle bevoegdheden van de advocaat vereisen gespecialiseerde opstelling en moeten volgens de wet worden uitgevoerd. Daarom is het raadzaam aan de notaris te verklaren waarom en voor welke doel de volmacht nodig is. De notaris zal in overeenstemming met de wet, onpartijdig adviseren over welk soort volmacht het best voldoet aan de behoeften van de klant.

 

Kan een volmacht worden ingetrokken?

Ja. De persoon die een volmacht heeft verleend, kan het op elk moment annuleren of intrekken. Dit kan gedaan worden bij een van de ongeveer 3.000 notarissen in Spanje.

 

Heeft een Spaanse volmacht internationale erkenning?

Ja. Een Spaanse volmacht heeft internationale erkenning als er een administratief verplicht document is die 'apostille' wordt genoemd. Een apostille is een document dat is opgenomen in het notariële openbare document dat de authenticiteit van openbare documenten afgegeven in een ander land certificeert. (De 'Apostille van Den Haag' erkent de juridische effectiviteit van een volmacht tussen landen die het Verdrag van Den Haag hebben ondertekend, die thans praktisch de hele wereld omvat).

 

Kan de volmacht worden verstuurd tussen Spaanse notarissen?

Ja. De elektronische handtekening van de notaris stelt alle notarissen in staat om onmiddellijk en veilig geautoriseerde kopieën van de volmacht elektronisch te versturen. Dit bespaart tijd en kosten en vermijdt het risico op eventueel verlies van de documenten.

 

Volmacht voor de bescherming van de persoon

Het Spaanse rechtssysteem bevat verschillende juridische processen om te verzekeren dat de wensen van een persoon die in de toekomst het vermogen verliest om zich uit te drukken, worden vervuld. "Los Poders Preventivos" (Zorgvolmacht), "La Autotutela" (Benoeming van de docent) of "El Documento de Voluntades Anticipadas" zijn de volmachten die meestal gebruikt worden in deze gevallen.

 

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is een notarieel document waarmee een persoon een ander persoon kan machtigen om namens hen te handelen en hun belangen te vertegenwoordigen, als zij zelf in de toekomst handelingsonbekwaam worden.

Wie een zorgvolmacht verleent, moet ervoor zorgen dat de gevolmachtigde ook daadwerkelijk die persoon is, en niet iemand anders. Deze volmacht kan worden beëindigd door een rechterlijke beslissing die wordt uitgesproken wanneer een voogdijschap is beëindigd of later op verzoek van de gevolmachtigde zelf is.

Een van de grote voordelen van een zorgvolmacht is dat de activa van de persoon die handelingsonbekwaam is geworden kan worden beheerd zonder dat deze onbekwaamheid eerst moet worden aangetoond middels een juridische procedure.

 

 

Hoe zijn de algemene en bijzondere volmachten anders dan een zorgvolmacht volmacht?

Een zorgvolmacht kan algemeen of speciaal zijn. De keuze hangt af van de mate waarin u de gevolmachtigde wilt machtigen.

 

Zijn er verschillende soorten zorgvolmachten?

Er zijn twee soorten:

1. De gevolmachtigde kan alleen handelen vanaf het moment dat de volmacht verlener handelingsonbekwaam wordt, zoals voorzien wordt in het de zorgvolmacht.

2. De gevolmachtigde heeft macht vanaf het moment dat de volmacht wordt verleend, zonder te wachten tot de volmacht verlener handelingsonbekwaam wordt en de volmacht blijft ook daarna van kracht. Dit soort volmacht wordt vaker gebruikt.

 

Hoe wordt een zorgvolmacht verleend?

Net als bij alle volmachten moet de zorgvolmacht worden opgesteld en geautoriseerd worden door een notaris en opgenomen worden in een openbare akte. Het bevat de identiteit van de persoon die als gevolmachtigde mag optreden en zal duidelijk de bevoegdheden beschrijven die mogen worden uitgeoefend, alsmede hoe ze uit te voeren.

De zorgvolmacht maakt het mogelijk om de activa van de volmacht verlener te beheren zonder de gerechtelijke ongeschiktheid procedure te doorlopen.

4. INKOMSTENBELASTING VOOR NIET-RESIDENTEN

Wie zijn er verplicht belasting te betalen?

Personen die niet in Spanje wonen, en eigenaar zijn van onroerend goed in het land.

 

Wanneer onroerend goed eigendom is van een echtpaar of van meerdere mensen, moeten zij dan een enkele belastingaangifte invullen of moet de belastingaangifte individueel door elke eigenaar worden ingevuld?

Elke eigenaar is een individuele belastingbetaler, dus ze moeten iedereen een aangifteformulier invullen.

 

Wanneer moet ik het versturen?

Gedurende het kalenderjaar, na de datum waarop de waarde is herzien.

SEND YOUR CONSULTATION

You must fill all the mandatory fields

This is not a valid email

Error validating the CAPTCHA

Unexpected error

I have read and accept the terms and conditions of use.

Send a copy to my email

Thanks for your message

We will respond as soon as possible